Hopp til innhold
HjemÅpenhetsloven

Åpenhetsloven

Vår organisering

Alfaprints vedtektsfestede formål er å drive handel og trykkerivirksomhet, og hva dermed står i forbindelse herunder deltagelse i andre selskaper. Hovedvirksomheten er produksjon og leveranse av navnelapper og dekor, hovedsakelig rettet mot forbrukermarkedet.

Alfaprint har produksjon og ansatte i Norge, USA og Tyskland, og omsetter også via datterselskaper i Sverige, Danmark og Finland.

Vår forpliktelse til å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Som produksjonsbedrift har vi i mange år hatt stort fokus på HMS for våre ansatte. Dette sikrer vi med gode lokaler og utstyr, rutiner, opplæring og naturligvis overholdelse av alminnelige arbeidstakerrettigheter.

Vi har lav turnover, konkurransedyktige betingelser, god kjønnsbalanse og godt arbeidsmiljø ved våre virksomheter. Våre rutiner bidrar også til å forhindre skade og forurensing på ytre miljø.

Etter at åpenhetsloven trådte i kraft har vi også blitt forpliktet til å:

  • utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper,
  • redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og
  • svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

I denne forbindelse har vi i 2022 utarbeidet følgende retningslinjer og rutiner:

  • Retningslinjer for hvordan vi skal arbeide med åpenhetsloven
  • Etiske retningslinjer og distribusjon av disse til våre leverandører
  • Erklæring på etterlevelse av etiske retningslinjer for ansatte
  • Rutine for håndtering av informasjonsplikten

Aktsomhetsvurderinger og risiko

Våre aktsomhetsvurderinger består i kartlegging av egen og våre leverandørers virksomhet, samt risikovurdering av disse. Risikovurderingene etter åpenhetsloven ble påbegynt i 2022, men vil være under kontinuerlig arbeid, spesielt i forbindelse med etablering i nye jurisdiksjoner, nye produktkategorier og tilknytning av nye leverandører.

Alfaprints virksomhet og leverandører er hovedsakelig i Norge og i den vestlige delen av Europa, der både bransje og geografisk område generelt innebærer lav risiko. Vi har foreløpig ikke avdekket negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser, men vurderer den potensielt største risikoen å utgjøre anstendige arbeidsvilkår i våre leverandørkjeder, med spesielt fokus på produksjon og transport.

Innenfor disse bransjene benytter vi imidlertid i stor grad anerkjente norske leverandører som også er omfattet av åpenhetsloven. Vi gjennomgår virksomhetenes redegjørelser som ledd i våre undersøkelser for om våre leverandører tar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor. Der risikokartleggingen gir behov for ytterligere undersøkelser følger vi opp den enkelte leverandør med dialog eller andre relevante tiltak. Det gjør vi naturligvis også overfor aktuelle leverandører utenfor Norge.

Vårt hovedfokus for aktsomhetsvurderinger og tiltak i 2024 vil være i forbindelse med etablering i nye markeder, samt fortsatt inkorporering av standardvilkår knyttet til ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, eller sitter på informasjon om kritikkverdige forhold tilknyttet vår virksomhet eller våre leverandører, ber vi deg ta kontakt med oss pr. epost: apenhetsloven@alfaprint.no.

Signert: Daglig leder og styret.